Reproducció

  • Disseny i implementació de protocols reproductius.
  • Controls periòdics de reproducció adaptats a la mida de l’explotació.
  • Diagnòstic i control de malalties reproductives.